Samorząd lokalny bliżej obywatela - zamierzenia
Redaktor: Katarzyna Maksymczak   
 

Opracujemy dokumenty zawierające procedury, które stworzą informacyjny ład na poziomie lokalnym. Stworzymy narzędzia komunikacji pomiędzy służbami publicznymi a obywatelami. Mieszkańcy będą mieli w większym stopniu dostęp do informacji publicznej, a przez to możliwość kontroli władzy i wpływania na decyzje o kierunkach rozwoju swoich małych ojczyzn. Planujemy pięć ściśle ze sobą powiązanych inicjatyw.

 

Dofinansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  

Planujemy pięć ściśle ze sobą powiązanych inicjatyw.

  1. III Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta
  2. Opracowanie modelu konsultacji społecznych przy pracy nad strategią rozwoju gminy.
  3. Opracowanie modelu informowania o przebiegu konkursów dla NGOs.
  4. Monitoring prasy lokalnej.
  5. Strona internetowa.

Ranking 19 gmin (leżących na obszarze Lubuskiego Trójmiasta) pozwoli na wyłonienie innowacyjnych mechanizmów, które sprzyjają szybkiemu, zrównoważonemu rozwojowi gmin. Wskaże te gminy, w których rozwój jest najszybszy (z podaniem przyczyn – wskaźników rozwoju) i będzie promował dobre przykłady. Inne samorządy mogą skorzystać z doświadczeń liderów. Ranking rozpowszechni informację publiczną oraz będzie pełnił rolę edukacyjną: zwróci uwagę społecznościom lokalnym na zależność pomiędzy polityką gospodarczą samorządowców i jakością życia mieszkańców gminy. Społeczność lokalna otrzyma – poprzez systematyczne ukazanie zależności - narzędzie do kontroli osiągnięć swojej gminy na tle innych gmin.

W ramach drugiej inicjatywy opracujemy propozycję modelu współpracy samorządów z lokalną społecznością przy tworzeniu strategii rozwoju gmin oraz przy pracach nad jej uzupełnieniem. Stworzymy model konsultacji publicznych i przeprowadzimy monitoring tworzenia dokumentów strategicznych.

Trzecia inicjatywa to opracowanie schematu procedur informowania o przebiegu i wynikach konkursów dla organizacji pozarządowych (NGOs), organizowanych przez urzędy gmin. Schemat procedur uwzględniać będzie wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursów, o których gmina powinna poinformować swoich mieszkańców, zgodnie z wymaganiami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zagwarantuje to przejrzystość procedur konkursowych i przysłuży się tworzeniu informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym.

Sprawdzimy też, poprzez monitorowanie lokalnej prasy, na ile media wspierają swoich czytelników (mieszkańców gmin) w dostępie do informacji publicznej (inicjatywa czwarta). Na tej podstawie oraz na podstawie analizy treści oficjalnych stron internetowych poszczególnych gmin postawimy szczegółową diagnozę dotyczącą dostępu obywateli do informacji publicznych.

Strona internetowa (inicjatywa piąta), którą będziemy prowadzić przez cały okres realizacji projektu, pozwoli na opublikowanie informacji o naszych działaniach nie tylko na obszarze dwóch powiatów, ale na terenie całego województwa, a nawet kraju.

Konstytucja RP gwarantuje:

Art. 61 Konstytucji RP
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

 

Masz prawo pytać


Każdy obywatel może pytać władze publiczne (samorządowe i państwowe) o wydatki, politykę, konkretne decyzje (lub ich brak), o spełnienie deklaracji wyborczych, o plany zagospodarowania, o strategie rozwoju gminy, o metody rozwiązywania lokalnych problemów itp.
Zapisane w Konstytucji RP prawo dostępu do informacji publicznej pozwala stawiać pytania i żądać odpowiedzi, zgodnie z trybem udostępniania informacji publicznych, który reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o informacji publicznej.

Informacja publiczna to nie są sprawy prywatne wójta czy burmistrza. Pytania obywateli mogą dotyczyć spraw publicznych, czyli decyzji władzy i instytucji, które wykorzystują publiczne pieniądze (np. z naszych podatków lub dotacji unijnych) lub podejmują decyzje dotyczące społeczeństwa.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) muszą prowadzić wszystkie urzędy w postaci strony internetowej. Informacje o każdym urzędzie powinny być zapisane pod adresem: www.bip.gov.pl. Dla przykładu – gminy mają obowiązek aktualizować swoje strony BIP.
Każdy obywatel ma prawo wymagać, by na tych stronach zamieszczane były wszystkie jawne informacje dotyczące jego gminy.

Jedyne informacje niejawne to dane osobowe (prywatność osoby fizycznej), tajemnice państwowe oraz tajemnice przedsiębiorcy (tajemnice gospodarcze).

 

Dostęp do informacji publicznej:

(informacja ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego)

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, każdy obywatel ma prawo wglądu do dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych przez organy województwa, a w szczególności: do protokołów z sesji sejmiku, z posiedzeń komisji sejmiku i posiedzeń zarządu oraz do uchwał organów i innych dokumentów urzędowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
- ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
- wolny wstęp na posiedzenia Sejmiku Województwa Lubuskiego i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
- wywieszenie informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym,
- udostępnienie na wniosek informacji, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zasady udostępniania informacji publicznych w urzędzie:
1. Udostępnianie dokumentacji polega w szczególności na umożliwieniu:
- wglądu do dokumentów,
- robienia notatek,
- dostępu do wydawnictw urzędowych, w których zostały ogłoszone akty prawa miejscowego i inne, uchwalone przez organy województwa.
2. Udostępnianie dokumentacji odbywa się w pomieszczeniu biurowym urzędu, w obecności pracownika. Pracownik przechowujący dokumentację jest zobowiązany do dokonania adnotacji o ich udostępnieniu.
3. Zabrania się wypożyczania i wynoszenia dokumentacji poza wyznaczone pomieszczenie biurowe.

Dokumentacja o ograniczonej jawności może być udostępniana wyłącznie osobom i instytucjom do tego upoważnionym.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, należy powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie zażądanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Samorząd Województwa Lubuskiego, nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie.
W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji w formie wskazanej we wniosku i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od tego powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpatruje się w przeciągu 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobro których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Samorząd Województwa Lubuskiego poniesie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Tutaj do pobrania formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej (format: Dokument MS Word)

Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą, faksem lub złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.