LT: razem czy osobno?
Redaktor: Marian Kopij   

Zamiast tworzyć odrębne strefy inwestycji gospodarczych, miasta tworzące LT powinny zbudować jedną wspólną dużą strefę, bo tylko taka zdoła zrealizować cele i zaspokoić potrzeby rozwojowe wszystkich miast i gmin naszego subregionu. Na własną rękę ani Zielona Góra, ani Sulechów, ani Nowa Sól nie zdołają uruchomić takiej strefy.

Lubuskie Trójmiasto istnieje od dawna. Na linii geograficznej o długości ok. 40 km ukształtowały się trzy miasta: Sulechów, Zielona Góra, Nowa Sól. Funkcje każdego z nich kształtowały się z uwzględnieniem bliskiego sąsiedztwa pozostałych. Każde miasto posiada bowiem funkcje endogeniczne (wewnętrzne) i egzogeniczne (zewnętrzne).

W miarę rozwoju potencjału demograficznego i gospodarczego związki te rozszerzają, umacniają i stymulują powstawanie sieci nowych powiązań. Istotnym elementem rozwoju są także miejscowości pozostające w naturalnej strefie wpływów każdego z miast tworzących LT. Mechanizm ten dowodzi przestrzennego charakteru rozwoju.

Wynika z tego prosty wniosek - spójność trzech miast tworzących LT rośnie w miarę zmniejszania odległości między nimi. Dziś już nie tylko Chynów czy Jędrzychów są częścią Zielonej Góry, ale również Racula, Drzonków, Kisielin i Krępa. Podobne zjawisko występuje w przypadku Sulechawa z pobliskimi Krężołami, Kruszyną, z Cigacicami włącznie. W orbitę oddziaływania Nowej Soli już dawno trafiło Żabno, a Modrzyca z Otyniem są właściwie naturalną częścią miasta.

Stąd kolejny wniosek - przestrzeń Lubuskiego Trójmiasta to nie tylko Sulechów-Zielona Góra-Nowa Sól, ale również przyległe miejscowości (gminy): od Nowego Miasteczka przez Niedoradz, Zabór, Drzonków, Świdnicę do Czerwieńska.

Obszar ten można wyodrębnić przestrzennie jako subregion z ośrodkiem centralnym - Zieloną Górą. Tak definiowany obszar (region) i ukształtowane powiązania stanowić powinny podstawę dla dalszego rozwoju Trójmiasta. Utrwalanie i rozszerzanie sieci powiązań, a zwłaszcza rozwój miastotwórczych funkcji Trójmiasta (i każdego miasta z osobna) powinno być postrzegane jako rozwój przestrzeni zintegrowanej.

Dla określenia strategii rozwoju Trójmiasta koniecznym staje się sformułowanie misji i wizji rozwoju dla całego wyżej zdefiniowanego obszaru. Podstawowym spoiwem LT jest infrastruktura transportowa oraz szeroko rozumiana łączność, bo to przede wszystkim one wywierają największy wpływ na proces asymilacji i integracji poszczególnych miast, a przy okazji przyległych gmin.

Kolejnym przejawem wspólnoty interesów będzie powstanie wspólnej strefy rozwoju gospodarczego. Wszystkie trzy miasta i cały rejon ich cywilizacyjnego oddziaływania powinny lokować swoje funkcje rozwojowe na terenie wspólnej strefy gospodarczej. Dla poprawy warunków życia i wzrostu ilości miejsc pracy nie ma żadnego znaczenia, gdzie wybudowano siedzibę firmy: w Nowej Soli, w Sulechowie czy w Zielonej Górze. Odległość 20 km pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy nie jest żadną odległością.

Dziś, zamiast tworzyć odrębne strefy inwestycji gospodarczych, miasta tworzące LT powinny zbudować jedną wspólną dużą strefę, bo tylko taka zdoła zrealizować cele i zaspokoi potrzeby rozwojowe wszystkich miast i gmin naszego subregionu. Na własną rękę ani Zielona Góra, ani Sulechów, ani Nowa Sól nie zdołają uruchomić takiej strefy.

W założeniach strategii rozwoju LT należy przyjąć, że ogólna liczba ludności nie ulegnie w kolejnych latach istotnej zmianie. Można za to przyjąć, że liczba ludności będzie się stale zmniejszać, a migracja lokalna doprowadzi do większego odpływu ludności z miast LT na tereny przyległych gmin. Zjawisko lokalnej migracji jest kolejnym argumentem na rzecz potraktowania całego subregionu jako wspólnego obszaru. Zresztą, Lubuskie Trójmiasto już wytycza zamknięty obszar dla takiej migracji, zakreślony liniami pociągniętymi od miejsca zamieszkania do miejsca pracy, edukacji, korzystania z dóbr kultury a także infrastruktury technicznej.

Na koniec postawmy najważniejsze pytanie - w jaki sposób zapewnić rozwój? Według mnie, koniecznie trzeba opracować (lub skorygować już istniejące) strategie rozwoju miast i gmin z obszaru naszego subregionu, z uwzględnieniem wszystkich elementów rozwoju (funkcji) nie tylko każdego miasta z osobna, ale całego Lubuskiego Trójmiasta, pojmowanego jako spójny obszar oddziaływania cywilizacyjnego.

dr Marian Kopij
(Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
Tytuł i skróty od redakcji

{moscomment}