Opracowanie modelu konsultacji społecznej przy pracy nad strategią gminy Drukuj Email
Redaktor: Irena Tomczak , PTE   

Strategia gminy to system planowania działań przyszłości gminy,  etapy działania oraz realne środki do jej realizacji.

Istotnym elementem w planowaniu strategii jest osiągnięcie porozumienia między wszystkimi przedstawicielami społeczności lokalnej biorącej udział w procesie tworzenia strategii, a zapisane cele odpowiadały oczekiwaniom   mieszkańców gminy.

W tworzeniu strategii istotną rolę odgrywa dobra komunikacja  z  reprezentantami wszystkich dziedzin życia  społeczno-gospodarczego między innymi z  przedstawicielami:

 • władz gminy,
 • handlu,
 • przemysłu,
 • oświaty,
 • kultury,
 • organizacjami pozarządowymi ( fundacji, stowarzyszenia, partie polityczne, itp.),
 • emerytami i rencistami,
 • osobami niepełnosprawnymi,
 • studentami,
 • młodzieżą szkolną,
 • innymi.

Poprzez różne sposoby, metody, środki techniczne komunikacja społeczna daje możliwości zaangażowania społeczeństwa w proces  budowy nowoczesnej strategii.

1.  Jednym ze sposobów komunikacji ze społeczeństwem jest Zgłoszenie zadania priorytetowego , które daje możliwość współdecydowania mieszkańcom  w tworzeniu strategii  oraz wyraża indywidualne poglądy na temat priorytetowych zadań decydujących o rozwoju gminy. Zgłoszenie  zadania priorytetowego  - dostępne na stronie internetowej gminy, wyłożone w miejscach ogólnie dostępnych, wydrukowane w lokalnej prasie , rozesłane do organizacji pozarządowych , stowarzyszeń , fundacji, zakładów pracy, przedsiębiorstw, zarządów osiedli i innych.

Załącznik do pkt.1 ( Zgłoszenie zadania priorytetowego).

Zgłoszenie zadania priorytetowego 
do ujęcia w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy

Nazwa zadania:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Opis problemu:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Opis zadania:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Wpływ zadania na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Osoba zgłaszająca zadanie:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

 

Podpis osoby zgłaszającej zadanie:
………………………………

 

LEGENDA:

Nazwa zadania
Proszę podać nazwę zadania w bezpośredni sposób nawiązującą do jego zakresu np.: „Przebudowa skrzyżowania ulic X i Y”, „Budowa  placu zabaw na osiedlu….”.

Opis problemu
Proszę opisać problem, do rozwiązania którego ma przyczynić się realizacja zadania; przez problem rozumiemy niepożądanie, negatywne zjawisko występujące na danym obszarze; np. jeżeli zadanie ma polegać na przebudowie skrzyżowania, należy konkretnie podać z czego wynika konieczność tej przebudowy (np. duża liczba wypadków i kolizji drogowych, bardzo zły stan techniczny infrastruktury itp.); prosimy o możliwie jak najbardziej precyzyjny opis problemu. Opis ten jest jednocześnie uzasadnieniem, dlaczego zgłaszają Państwo swoją propozycję.

Opis zadania
Proszę opisać zakres zadania do realizacji, np. dla zadania typu „Budowa placu zabaw …” wskazane jest określenie najważniejszych oczekiwanych parametrów obiektu: wielkości, lokalizacji obiektu, ilości i rodzaju wyposażenia itp. Nie jest konieczne używanie fachowej terminologii.

Wpływ zadania na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności
Proszę opisać w jaki sposób realizacja zadania ma rozwiązać opisany wyżej problem, ilu mieszkańców skorzysta z realizacji zadania bezpośrednio i pośrednio, w jaki sposób realizacja zadania wpłynie na rozwój Gminy

Uwagi
W tym miejscu proszę podać wszelkie pozostałe, istotne Państwa zdaniem informacje dotyczące zgłaszanego zadania. Jest to również miejsce, w którym mogą Państwo przedstawić swoje spojrzenie na możliwości rozwoju gminy; idee i kierunki, jakie nasza Gmina powinna obrać.

Osoba zgłaszająca zadanie
Proszę podać imię i nazwisko (w przypadku osoby prawnej - instytucji, firmy, stowarzyszenia itp. – nazwę), adres, nr telefonu i adres email.

2. Zorganizowanie  spotkań ze społeczeństwem

W celu zainteresowania możliwie dużej liczby mieszkańców należy  przeprowadzić kampanię informacyjną. Do uczestników spotkań: Radnych Rady Miejskiej, Radnych Powiatowych, Zarządu Powiatu, zarządów Osiedli, instytucji społecznych, kulturalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedstawicieli szkół, wspólnot mieszkaniowych i TBS, duchownych oraz mediów należy  wysłać imienne zaproszenia. Rozwiesić plakaty i rozprowadzić ulotki z zaproszeniem do udziału w swobodnej wypowiedzi własnych poglądów i propozycji poprzez obywatelskie blogi, spotkania konsultacyjne mieszkańców i zainteresowanych podmiotów, w tym lokalnych przedsiębiorców. W ramach akcji informacyjnej wykorzystać stoisko promocyjne w miejscu reprezentacyjnym gminy ( np: przed Ratuszem ),oraz w lokalnych mediach ( prasa ,radio ,telewizja, internetowe fora dyskusyjne).

3.  Na stronie internetowej  gminy należy umieścić streszczenie strategii , informacje  o konsultacjach, spotkaniach oraz  tzw. Zgłoszenie zadania priorytetowego ( ankieta do wypełnienia).

4. Zaangażowanie mediów  w konsultacje społeczne  nad strategią  gminy. Umieszczenie w gazecie streszczenia zadań strategii oraz ankiety , ogłoszenia o spotkaniach i wszelkich działaniach na temat konsultacji ze społeczeństwem.  Organizowanie eksperckich debat i transmisji  w telewizji i w radiu w najbardziej dogodnych godzinach odbioru  .

5. Powołanie zespołu konsultacyjnego składającego się z dziennikarzy, aktywnych działaczy społecznych , ekspertów, przedstawicieli przedsiębiorców, którego zadaniem będzie uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych w ramach konsultacji nad strategią, a także bieżąca współpraca z władzami gminy .
Najlepsze propozycje uzyskanie w toku konsultacji będą przedstawiane w prasie , telewizji , na stronie internetowej i poddawane ocenie społeczności lokalnej ( np. głosowanie – internet).

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci