Założenia wyjściowe Drukuj Email
Redaktor: Piotr Maksymczak   

Założenia wyjściowe, na podstawie których władze gminy powinny tworzyć własny model współpracy z obywatelami w celu przygotowywania lub aktualizacji strategii rozwoju gminy

Gminy model współpracy i komunikacji powinien zapewnić:

 • powszechny i swobodny dostęp do informacji związanych ze strategią, np. w oparciu o stronę internetową Urzędu Gminy,
 • powszechną i swobodną możliwość artykułowania własnych poglądów i propozycji mieszkańcom gminy, np. poprzez obywatelskie blogi, fora dyskusyjne, spotkania i dyskusje organizowane w miejscach publicznych z inicjatywy obywateli lub władz gminy,
 • stały i łatwy dostęp wszystkim zainteresowanych stron do podstawowych dokumentów planistycznych, od poziomu operacyjnego do poziomu strategicznego,
 • współpracę wszystkich typów redakcji obecnych na gminnym rynku – gazet, telewizji, stacji radiowych, obywatelskich i komercyjnych portali internetowych.

Etapy procedowania nad strategią rozwoju gminy:

 • etap diagnozy (co jest i dlaczego) – weryfikacja diagnozy od strony faktograficznej przez mieszkańców (jakimi narzędziami - internetem, fora dyskusyjne, media?),
 • etap definiowania głównych celów strategicznych i celów pośrednich (w jaki sposób, np. poprzez zatwierdzenie poprzez gminne refendum?),
 • etap budowy hierarchii ważności i kalendarza realizacyjnego (co w pierwsze kolejności, co w drugiej itd.?),
 • etap monitoringu i oceny skuteczności dotąd podjętych działań – (jaką moc prawną mają mieć uwagi i oceny formułowane przez obywateli – jako jeszcze jeden punkt widzenia czy też jako dyrektywa do automatycznego wykonania?),

Media obywatelskie i komercyjne w pracach nad gminą strategią rozwoju: 

 • zainteresowanie mediów problematyką „gminnej strategii rozwoju” wywołać poprzez zakup powierzchni reklamowej (czasu antenowego) czy też poprzez formułę patronatu medialnego z udziałem dziennikarzy na prawach moderatorów, a nawet recenzentów?
 • Jak pogodzić potrzebę atrakcyjności przekazu medialnego z potrzebą dokładnego przedstawiania danego problemu ze wszystkim technicznymi implikacjami?
 • Na ile dziennikarze mają mieć swobodę w kreowaniu publicznego obrazu strategii i prac nad jej kształtem? 
 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci