Dokumenty Lubuskiego Trójmiasta Drukuj Email
Redaktor: Leszek Lewandowski   

Statut Lubuskiego Trójmiasta [pdf, 1,83MB]

Krajowy Rejestr Sądowy - odpis [pdf, 3,2MB]


Prace nad Statutem Lubuskiego Trójmiasta

Podczas wspólnej sesji (Sulechów, 2005 rok)  połączonych rad gmin trzech miast podjęto uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia: Miasto Zielona Góra, Gmina Nowa Sól-Miasto oraz Gmina Sulechów postanowiły podjąć wspólne działania mające na celu poprawę życia społeczności lokalnej oraz rozwój gospodarczy tych miejscowości. Utworzone w tym celu  Stowarzyszenie „Lubuskie Trójmiasto” działałoby na rzecz  zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców tych miejscowości, wspierania idei samorządowych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi w zakresie gospodarki i zarządzania, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, dbałości o ochronę środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, zabezpieczania usług komunalnych na rzecz mieszkańców, wspólnej promocji miast, zarządzania gospodarką i infrastrukturą komunikacyjną, świadczenia usług społecznych, ochrony zdrowia, kultury, edukacji i turystyki.

Powyższe cele Stowarzyszenie będzie mogło realizować  poprzez pozyskiwanie funduszy  z Unii Europejskiej i budżetu Państwa, upowszechnianie korzystnego wizerunku miast, współpracę z organizacjami społecznymi, gospodarczymi, instytucjami krajowymi  i zagranicznymi działającymi na rzecz środowisk lokalnych oraz wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji interesów członków Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia

Pierwszy projekt Statutu pojawił się już w 2004 roku. Statut składał się z sześciu rozdziałów:

 • Postanowienia ogólne.
 • Cele i środki działania Stowarzyszenia.
 • Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
 • Władze Stowarzyszenia:

- Walne Zgromadzenie,
- Zarząd,
- Komisja  Rewizyjna.

 • Majątek Stowarzyszenia.
 • Przepisy końcowe.

Układ i najważniejsze zapisy statutu pozostały niezmienione w kolejnych wersjach aż do aktualnie obowiązującego. Statut jest w swej formie przejrzysty i czytelny. W żadnym punkcie nie ogranicza lub utrudnia funkcjonowania Stowarzyszenia w ramach zasad ustalonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa a w szczególności w ustawach o samorządzie gminnym i prawu o stowarzyszeniach.

 W Statucie bardzo szeroko określono cele Stowarzyszenia:

1) wspierania idei samorządowych oraz współpraca ze społecznościami lokalnymi,
2) współpracy w zakresie gospodarki i zarządzania,
3) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4) dbałości o ochronę środowiska naturalnego i gospodarki wodnej,
5) zabezpieczania usług komunalnych na rzecz mieszkańców,
6) wspólnej promocji,
7) zarządzania gospodarką i infrastrukturą komunikacyjną,
8) świadczenia usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych oraz turystyki i sportu,
9) ochrony zdrowia.

Takie zapisy w połączeniu z ewentualną możliwością prowadzenia działalności gospodarczej daje bardzo duże potencjalne możliwości skutecznej realizacji idei Lubuskiego Trójmiasta.

W trakcie prac nad powołaniem Stowarzyszenia dokonano kilku zmian. Najistotniejszą była zmiana formuły „ otwartej” w zakresie członkostwa. Projekt z 2004 roku zakładał, że:

„Stowarzyszenie o nazwie „ Lubuskie Trójmiasto” zwane dalej Stowarzyszeniem jest samorządowym, dobrowolnym porozumieniem miast, gmin, powiatów i województw Rzeczypospolitej Polskiej działających na rzecz rozwoju okolic Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa”.

Ostatecznie podjęto decyzję, że członkami Stowarzyszenia są:
Zielona Góra-Miasto na prawach powiatu,
Gmina Nowa Sól- Miasto,
Gmina Sulechów.

Zmiana ta pociągnęła za sobą poprawki w Statucie polegające na usunięciu zapisów o trybie przystępowania kolejnych członków Stowarzyszenia. W myśl aktualnie obowiązującego Statutu bez jego zmiany nie można rozszerzyć „dobrowolnego zrzeszenia jednostek samorządu terytorialnego” o kolejne gminy. Statut zakłada jedynie możliwość wykluczenia członków lub ewentualnie ponownego nabycia członkostwa poprzez stosowne uchwały Walnego Zgromadzenia.
Statut został zatwierdzony uchwałami poszczególnych Rad Miasta ( w załączeniu wersja statutu stanowiąca załącznik do uchwały Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2006 r.).
Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto”, które odbyło się 4 października 2006 roku dokonało zmian w Statucie w zakresie władz Stowarzyszenia. Dokonano zmian w § 12 ust. 2, § 13 i § 19.

Władze Stowarzyszenia

§ 12.1. określa że władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenia skała się z dwunastu osób, po czterech przedstawicieli każdego członka Stowarzyszenia. Przedstawicielami każdego z członków są:

 • Organ wykonawczy ( w osobie Prezydenta lub Burmistrza)
 • Organ stanowiący ( w osobie Przewodniczącego Rady Miejskiej)
 • Przedstawiciel organu wykonawczego,
 • Przedstawiciel organu stanowiącego

Walne zgromadzenie zwoływane jest, co najmniej raz w roku. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa § 18 Statutu:

 • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • nabywanie i zbywanie majątku,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wykluczanie członków,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

W skład zarządu wchodzą  orany wykonawcze członków Stowarzyszenia czyli prezydenci Zielonej Góry i Nowej Soli oraz burmistrz Sulechowa. Kadencja zarządu jest zgodna z kadencją gmin. Zarząd ze swego grona wybiera prezesa i zastępców prezesa. Funkcja prezesa sprawowana jest rotacyjne z zachowaniem proporcjonalności okresu jej sprawowania do kadencji zarządu. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem. Do zakresu działań zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) ustalenie godła, logo i pieczęci Stowarzyszenia,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
5) opracowywanie i przedkładanie projektu budżetu  Stowarzyszenia,
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,                      
8) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
9) wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu Walnemu Zgromadzeniu.               

Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli na działalnością  zarządu. Komisją powołuje Walne Zgromadzenie a składa się ona z trzech członków, którzy  spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza. Zgodnie ze Statutem do zakresu działań Komisji należy:
1) kontrola bieżącej pracy zarządu,
2) kontrola finansów Stowarzyszenia w tym kontrola rocznego sprawozdania finansowego,
3) składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie Członków z dnia 4.10.2006 roku podejmując uchwałę o dokonaniu zmian w Statucie postanowiło przerwać obrady do czasu zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sadowym. Jednocześnie postanowiono, że wybory do władz Stowarzyszenia odbędą się także po tej rejestracji. W międzyczasie odbyły się wybory samorządowe. Walne zebranie nie dokończyło swoich obrad ani też nie odbyło się kolejne Walne, choć Statut wyraźnie określa, iż powinno się one odbywać co najmniej raz w roku. Zgodnie ze statutem znany jest skład zarządu ( prezydenci i burmistrz miast/gmin), ale nie zostały dokonane wybory prezesa oraz ustalone kalendarium pełnienia tej funkcji przez poszczególnych członków. Nie dokonano także wyborów członków Komisji Rewizyjnej.

Źródła finansowania Stowarzyszenia

Zgodnie z § 23.1. Statutu LT majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. Tak sformułowane zapisy Statutu dają szerokie możliwości tworzenia i wykorzystywania majątku Stowarzyszenia do realizacji określonych zadań związanych z rozwojem idei Lubuskiego Trójmiasta. Członkowie założyli aktywne działania na rzecz pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, określając je jako jeden z pięciu sposobów realizacji założonych celów Stowarzyszenia.

W trakcie pierwszego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 4 października 2006 roku, podjęło uchwałę o wysokości składek członkowskich. Postanowiono, że każde miasto zapłaci 50 groszy od mieszkańca. Płatność składek ma następować do 15 marca każdego roku za cały rok. W intencji uczestników Zgromadzenia pozyskana w ten sposób kwota około 100.000,00 zł pozwalałby na rozpoczęcie realizacji zadań a przed wszystkim na stworzenie biura koordynatora „Lubuskiego Trójmiasta”.

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci