List intencyjny Drukuj Email
Redaktor: Tomasz Czyżniewski   

podpisany w dniu 7 kwietnia 2004r. przez:

Miasto Zielona Góra reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bożenę Ronowicz

Miasto Nowa Sól reprezentowane przez Prezydenta Miasta Wadima Tyszkiewicza

Miasto Sulechów reprezentowane przez Burmistrza Ignacego Odważnego

Prezydenci miast Zielona Góra, Nowa Sól oraz Burmistrz Sulechowa mając na uwadze zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a w szczególności:

  • wspieranie idei samorządowej oraz współpracę ze społecznościami lokalnymi;
  • współpracę w zakresie gospodarki i zarządzania infrastrukturą komunalną miast (woda, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków, utrzymywanie czystości i porządku w mieście itp.);
  • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • dbałość o ochronę środowiska naturalnego, przyrodniczego i gospodarki wodnej;
  • zabezpieczanie usług komunalnych na rzecz mieszkańców;
  • wspólną promocję miast;
  • zarządzanie gospodarką i infrastrukturą komunikacyjną miast;
  • świadczenie usług społecznych, kulturalnych, edukacyjnych z zakresu kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia - postanawiają podjąć wspólne działania mające na celu poprawę życia społeczności lokalnych oraz rozwój gospodarczy miast.

Współpraca obejmować będzie również reprezentowanie wspólnot mieszkańców miast przed administracją rządową, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, korporacjami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz społecznościami regionalnymi państw unijnych.

Wszystkie działania podejmowane przez trzy miasta wymagają zajęcia wspólnego stanowiska.

Przystąpienie do realizacji wspólnych przedsięwzięć poprzedzone zostanie podjęciem stosownych uchwał przez rady miast.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięć miasta zabezpieczą w swoich budżetach.

Miasta będą podejmować wspólnie starania o pozyskanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Niniejszy list intencyjny sporządzony został w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci