Lipiec 2007 Drukuj Email

PROGRAM WSPÓLPRACY MIASTA / GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO

1 . CELE WSPÓŁPRACY

Celem współpracy jest:
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości mieszkańców poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję,
 • zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 • wprowadzanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców, uzupełnianie usług świadczonych przez miasto,
 • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
 • wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację;

2. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2.1. Współpraca Miasta / Gminy z organizacji pozarządowymi dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873); art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1. pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

3. ZASADY WSPÓŁPRACY

3.1. Współpraca Miasta / Gminy odbywać się będzie na zasadach:
 1. pomocniczości, co oznacza, że Miasto/ Gmina może powierzać realizację swoich zadań publicznych podmiotom, a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy,
 2. suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy Miastem/ Gminą a podmiotami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności swojej działalności statutowej,
 3. partnerstwa, co oznacza, że Miasto/ Gmina gwarantuje podmiotom m.in. udział w planowaniu zadań realizowanych przez Miasto/ Gminę, określeniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta, proponowaniu zasad współpracy,
 4. efektywności, co oznacza, że Miasto/ Gmina oraz podmioty wspólnie będą dążyć do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych,
 5. uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że Miasto/Gmina udostępni podmiotom informacje o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także o wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta/Gminy na realizację zadań publicznych oraz kryteriach stosowanych przy wyborze ofert, zaś podmioty udostępnią Miastu/Gminie m.in. dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.

4. REALIZACJA WSPÓŁPRACY

Współpracę z organizacjami pozarządowymi ze strony Miasta/Gminy realizują:
4.1. Rada Miasta /Gminy i jej komisje
Wytyczają kierunki polityki społecznej miasta oraz określają wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wysokość środków finansowych co roku określa uchwała budżetowa.
4.2. Prezydent/Burmistrz/ Wójt
określa szczegółowe warunki współpracy z poszczególnymi organizacjami, a w szczególności podejmuje decyzje w zakresie przyznawania środków finansowych niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań. Zasady współpracy określone przez Prezydenta/Burmistrza/Wójta realizują między innymi:
4. 2.1. Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Zespół Konsultacyjny powoływany jest corocznie zarządzeniem Prezydenta/ Burmistrza/Wójta. Jego istnienie wynika z potrzeby działania zespołu o charakterze doradczo-opiniującym.. Skład Zespołu jest jawny. W skład zespołu wchodzą:
 • od 4 do 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych przez organizacje na corocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi,
 • od 1 do 2 przedstawicieli Rady Miasta/Gminy wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady Miasta/Gminy,
 • od 4 do 6 pracowników Urzędu Miasta/Gminy wyznaczonych przez Prezydenta/ Burmistrza/Wójta.
Zadania Zespołu:
 1. analiza i przygotowanie “Rocznego programu współpracy Miasta/Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego”,
 2. opiniowanie aktów prawa lokalnego dotyczących organizacji pozarządowych,
 3. podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Prace Zespołu Konsultacyjnego określa Regulamin Zespołu Konsultacyjnego stanowiący załącznik do Zarządzenia powołującego Zespół.
4. 2.2. Koordynator współpracy z organizacji pozarządowymi
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach "Rocznego programu współpracy Miasta /Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego",
 • współpracuje w prowadzeniu spraw dotyczących udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych
 • koordynuje zadania i współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,
 • uzyskuje informacje o inicjatywach i programach służących współpracy z organizacjami pozarządowymi, a następnie przekazuje organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta/Gminy,
 • współpracuje z wydziałami Urzędu Miasta /Gminy w zakresie organizacji pozarządowych,
 • prowadzi bazę adresów mailowych i stronę internetową dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • jest członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
4.2.3. Komisja konkursowa
Komisja konkursowa powoływana jest corocznie zarządzeniem Prezydenta/ Burmistrza/Wójta. Jej istnienie wynika z potrzeby działania zespołu o charakterze doradczo-opiniującym w celu przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie.
Skład komisji jest jawny. W skład zespołu wchodzą:
 • od 1 do 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych przez organizacje na corocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi,
 • od 1 do 2 przedstawicieli Rady Miasta/Gminy wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady Miasta/Gminy,
 • od 3 do 5 pracowników Urzędu Miasta /Gminy wyznaczonych przez Prezydenta / Burmistrza/Wójta.
Do Komisji powołani mogą być również specjaliści w poszczególnych dziedzinach.
Członkami Komisji nie mogą być osoby związane z organizacjami starającymi się o przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert.
Prace Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia powołującego Komisję.
Kryteria oceny merytorycznej zawarte są w "Rocznym programie współpracy Miasta/Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego.
4. 2.4. Wydziały Urzędu Miejskiego/Gminnego
Bezpośrednią współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmują się właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miasta/Gminy, a w razie potrzeby inne miejskie/gminne jednostki.
Zadania wydziałów:
 1. współpracują z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 2. sporządzają umowy na wspieranie lub powierzenie zadań publicznych,
 3. współpracują z Koordynatorem współpracy z organizacji pozarządowymi,
 4. nadzorują i kontrolują zadania dotowane realizowane przez organizacje,
 5. sporządzają roczne sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych
 6. gromadzą dokumentację dotyczącą współpracy z organizacjami w merytorycznym zakresie pracy Wydziału.

5. FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współdziałanie Miasta/Gminy z organizacjami obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym oraz w zakresie pozyskiwanie środków z innych źródeł.
5.1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Współpraca finansowa obejmuje tryb zlecania zadań organizacjom pozarządowym zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Istnieją dwa podstawowe tryby zlecania zadań dla organizacji:
 1. wspierania projektów organizacji pozarządowych,
 2. powierzanie zadań własnych Miasta/Gminy organizacjom pozarządowym.
5.1.1. Wspieranie bądź powierzanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który ogłasza Prezydent/ Burmistrz/Wójt z 30 dniowym wyprzedzeniem. Podstawowy konkurs ofert ogłaszany jest każdego roku w IV kwartale, po złożeniu do Rady Miasta/Gminy projektu budżetu. W miarę potrzeb mogą być ogłaszane w ciągu roku kolejne konkursy ofert.
5.1.2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera informacje o:
 1. rodzaju zadania,
 2. wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania,
 3. zasadach przyznawania dotacji,
 4. terminach i warunkach realizacji zadania,
 5. terminach składania ofert,
 6. terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty,
 7. zrealizowanych przez Miasto/Gminę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w zakresie działalności pożytku publicznego oraz jednostkom organizacyjnym podległym Miastu /Gminie lub przez nie nadzorowanym,
 8. inne informacje związane z realizacją zadania.
5.1.3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert publikowane jest:
 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta /Gminy,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta/Gminy
 3. na stronie internetowej dotyczącej współpracy Miasta/Gminy z organizacjami pozarządowymi,
 4. w dzienniku lokalnym.
5.1.4. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację w ramach konkursu:
Do podmiotów uprawnionych, mogących ubiegać się o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na terenie Miasta/Gminy, które zaspokajają ważne potrzeby jego mieszkańców.
5.1.5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z załącznikami zgodnej ze wzorem określonym w stosownych przepisach wynikających ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia.
5.1.6. Oferty złożone w otwartym konkursie poddane są ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny formalnej dokonuje zespół pracowników Urzędu Miasta/Gminy, który po dokonaniu oceny przedkłada protokół Komisji konkursowej. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa, o której mowa w pkt. 4.2.3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Rozpatrzeniu podlegać będzie także oferta, która została zgłoszona do konkursu jako jedyna.
5.1.7. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert Komisja konkursowa przedkłada Prezydentowi/ Burmistrzowi/Wójtowi wykaz proponowanych dotacji wraz z uzasadnieniem wyboru. Ostatecznego przyznania dotacji dokuje Prezydent /. Burmistrz/Wójt Wykazy zdań, na które udzielono lub nie udzielono dotacji publikowane są:
 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta /Gminy,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej.
Organizacje, którym dotacja nie została przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.

5.1.8. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji przez siebie zadań publicznych, realizowanych dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.
W takiej sytuacji samorząd w ciągu dwóch miesięcy rozpatruje ofertę i informuje o podjętej decyzji. W sytuacji, gdy samorząd dostrzega zasadność oferty, ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania.
5.1.9. Organizacje, których oferty zostały przyjęte do realizacji, w ciągu 1 miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu podpisują umowę na realizację zadania. Umowa zawierana jest na czas realizacji zadania, nie dłużej niż na okres 3 lat. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi w terminie do 14 dni od złożenia wniosku o uruchomienie dotacji, chyba że warunki umowy stanowić będą inaczej.
Przed podpisaniem umowy dotowane organizacje są zobowiązane do przedłożenia:
 1. harmonogramu wydatkowania środków z dotacji,
 2. aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, pod warunkiem otrzymania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie,
 3. oświadczenia o zgodności ze stanem prawnym i faktycznym
Umowa jest sporządzana na podstawie wzoru określonego w stosownych przepisach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz ustawy o finansach publicznych.

5.1.10. Dotujący może dokonać kontroli realizacji zadania. W imieniu Prezydenta / Burmistrza/Wójta kontrolę merytoryczną i finansową sprawują odpowiednie wydziały Urzędu Miasta/Gminy. Osoby kontrolujące wyznaczane są zarządzeniem Prezydenta / Burmistrza/Wójta
5.1.11. Zasady zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości reguluje art. 144 i 145 ustawy o finansach publicznych (Dz U. 2005 r., Nr 249 poz. 2104).
5.1.12. Organizacje realizujące zadania dotowane po zakończeniu realizacji zadania lub po częściowej (kwartalnej) realizacji zadania, w terminie do 30 dni składają sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, chyba że warunki umowy stanowić będą inaczej.
Sprawozdanie częściowe/końcowe sporządzane jest na podstawie wzoru określonego w stosownych przepisach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


5.2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
5.2.1 Realizacja współpracy odbywa się poprzez udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w Zespole Konsultacyjnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5.2.2. Komisja konkursowa
Realizacja współpracy poprzez udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.
5.2.3. Spotkania
Co najmniej raz w roku Prezydent /Burmistrz/Wójt organizuje spotkanie z organizacjami pozarządowych, na którym organizacje pozarządowe wybierają swoich reprezentantów do Zespołu konsultacyjnego oraz omawiane są sprawy dotyczące współpracy między samorządem i trzecim sektorem.
5.2.4. Współpraca zagraniczna
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w miastach partnerskich.
5.2.5 Centrum Organizacji Pozarządowych.
Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone jest przez Urząd Miasta /Gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Istnieje możliwość zlecenia realizacji tego zadania (w całości lub części) poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
Celem istnienia COP jest stwarzanie warunków do działania i rozwoju organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Miasta /Gminy, poprzez:
 • udostępnienie pomieszczeń na siedzibę dla organizacji pozarządowych,
 • udostępnianie pomieszczeń na spotkania, akcje społeczne, imprezy okolicznościowe, szkolenia itd.,
 • udostępnianie sprzętu technicznego (komputera, drukarki, telefonu, faksu i innych),
 • umożliwienie korzystania z Internetu,
 • udostępnianie publikacji, prasy i materiałów związanych z działalnością organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie skrzynek kontaktowych i udostępnianie adresu Centrum do korespondencji,
 • poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów itp.,
 • promocję organizacji pozarządowych i wolontariatu,
 • prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe,
 • i innych działań w ramach współpracy Miasta /Gminy z organizacjami pozarządowymi.
5.2.6. Korzystanie z sal
Organizacje mogą ubiegać się o uzyskanie na preferencyjnych zasadach możliwości korzystania z lokalu lub budynku komunalnego na potrzeby prowadzenia działalności pożytku publicznego.
5.2.7. Informowanie i konsultowanie
Prezydent/ Burmistrz/Wójt zobowiązany jest do:
 1. konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy oraz innych programów o charakterze strategicznym,
 2. informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta/Gminy oraz informowania o efektach tych konsultacji.
Konsultowanie i informowanie może odbywać się poprzez:
 1. przekazanie informacji i konsultowanych projektów Zespołowi Konsultacyjnemu,
 2. publikowanie na stronach internetowych Miasta/Gminy informacji dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. spotkania z organizacjami,
 4. korespondencje z organizacjami pozarządowymi.
5.2.8. Internet
Na serwerze internetowym Urzędu Miasta /Gminy istnieje strona internetowa dotycząca współpracy Miasta/ Gminy z organizacjami pozarządowymi. Ponadto, w miarę możliwości na stronie internetowej Miasta/ Gminy zamieszczane są informacje promujące działalność organizacji pozarządowych. Aktualizacją strony i zamieszczaniem informacji zajmuje się Koordynator współpracy.
5.2.9. Baza adresów mailowych
Miasto /Gmina prowadzi bazę adresów mailowych organizacji pozarządowych, poprzez którą przekazywane będą informacje dotyczące organizacji pozarządowych.
5.2.10. Mapa Aktywności
Urząd Miasta /Gminy prowadzi „Mapę Aktywności” -bazę organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta /Gminy, która zawiera następujące informacje:
 • nazwę organizacji ,
 • dane adresowe organizacji,
 • dane osobowe przedstawicieli władz organizacji pozarządowej,
 • informację o zakresie działalności i osiągnięciach organizacji,
 • datę aktualizacji danych,
 • w przypadku organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego -numer rachunku bankowego przeznaczonego do otrzymywania 1% podatku.
Mapa prowadzona jest w wersji: elektronicznej – umieszczonej na stronie internetowej Miasta
Gminy. Zasady aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania „Mapy aktywności” są określone w procedurze dostępnej na stronie internetowej.
5.2.11. Wydawnictwa promocyjne
Urząd Miasta /Gminy w wydawanych przez siebie materiałach informacyjno-promocyjnych zamieszczał będzie informacje o organizacjach pozarządowych.


5.3. WSPÓŁPRACA W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ
5.3.1. Miasto /Gmina wspiera organizacje w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozalokalnych. W tym celu Prezydent/ Burmistrz/Wójt może rekomendować składany przez organizację wniosek do organizacji lub instytucji grantodawczej. Aby otrzymać rekomendację należy wystąpić z pismem do Prezydenta/ Burmistrza/Wójta wraz z wnioskiem grantowym i projektem rekomendacji. Prezydent może odmówić udzielenia rekomendacji w sytuacji, gdy wniosek jest niezgodny z założeniami niniejszych zasad współpracy bądź, gdy uzna organizację wnioskującą za niewiarygodną.
5.3.2. Miasto /Gmina może być partnerem formalnym w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe.
5.3.3. Prezydent / Burmistrz/Wójt może z własnej inicjatywy zapraszać organizacje pozarządowe jako partnerów formalnych lub nieformalnych do projektów składanych przez Miasto /Gminę.
 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci