Lubuskie Trójmiasto w liczbach

Przeglądając i analizując dane liczbowe, dotyczące LT trzeba pamiętać, że jest to tylko bilans otwarcia. Idea LT opiera się bowiem na dwóch założeniach: rozwoju i synergii.

W punkcie startu mamy trzy współdziałające ośrodki miejskie: Nową Sól, Sulechów i Zieloną Górę. W punkcie końcowym możemy nawet zastać zintegrowany obszar gospodarczy i urbanistyczny, obejmujący zarówno gminy miejskie, jak i wiejskie. Trudno bowiem wyobrazić sobie znaczący rozwój, w dotychczasowych granicach administracyjnych naszych trzech miast. Synergia zaś, to optymistyczne, ale uzasadnione prognozowanie, że potencjał LT będzie wyższy niż tylko suma potencjałów partnerów-założycieli. Wynika to m.in. z przewidywanego wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej nowo wykreowanej aglomeracji. Aglomeracji, której włodarze potrafią efektywnie i zgodnie ze sobą współdziałać.

Wszelkie zamieszczone dane pochodzą z publikacji drukowanych i internetowych zielonogórskiego Urzędu Statystycznego.


Tytuł pozycji Autor
Powierzchnia i ludność (2003 r.) PTE
Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2003 r.) PTE
Ruch naturalny ludności (2003 r.) PTE
Pracujący w miastach Lubuskiego Trójmiasta (2003 r.) PTE
Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON (2003 r.) PTE
Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybranych sekcji (2003 r.) PTE
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji (2003 r.) PTE
Dochody budżetów gmin według rodzajów (2004 r.) PTE
Wydatki budżetów gmin według działów (2004 r.) PTE
Dochody i wydatki budżetów gmin na 1 mieszkańca (2003 r.) PTE
Radni gmin według płci, wieku i poziomu wykształcenia (2003 r.) PTE
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2003/2004 PTE
Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2003/2004 PTE
Biblioteki publiczne (2003 r.) PTE
Zasoby mieszkaniowe (2003 r.) PTE
Mieszkania oddane do użytku (2003 r.) PTE
Wodociągi i kanalizacja (2003 r.) PTE
Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska (2003 r.) PTE
Ważniejsze dane o leśnictwie (2003 r.) PTE
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci